සිසුන් සහ වැඩිහිටියන් සඳහා දෙමළ පන්ති

Xavier (පුරුෂ) - B.Sc (Hons) in IT, Conducting Tamil classes for more than 7 years, Can teach Tamil in Sinhala / English.
ස්ථානයන්: කොහුවල, කොළඹ 5/7, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, බොරලැස්ගමුව, මහරගම

අමතර පන්ති සහ Homework Help

Liza (ස්ත්‍රී) - More than 10 years experience in individual coaching and group coaching.
ස්ථානයන්: කොහුවල, නුගේගොඩ

දෙමළ භාෂාව සඳහා පන්ති - 1 ශ්‍රේණිය සිට සා/පෙළ දක්වා

Mohamed Safras (පුරුෂ) - මුල සිට සරලව සාම්ප්‍රදායක ඉගෙන්වීම් වලින් තොරව විභාග ඉලක්කකර ඉගෙන්විම ඉහල ප්‍රතිපල සඳහා පාසල් විෂය නිර්දේශයට අමතරව දෙමළ කතාකිරිමට පුහුණුකරමි.
ස්ථානයන්: කොළඹ, නුගේගොඩ

All Tuition Classes Under One Roof For Children 4-12 Years Of Age

Let your child explore, experience and excel in the largest Day Care, After School Care and Activity Center in නුගේගොඩ

All Tuition Classes Under One Roof For Children 4-12 Years Of Age