උ/පෙ රසායන විද්‍යාව පන්ති - දේශීය විෂය නිර්දේශය

Rajitha Dhanushka (පුරුෂ) - BSc. Chemistry, MSc. Organic Chemistry (Research Assistant UOC).
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

උ/පෙ රසායන විද්‍යාව පන්ති - දේශීය විෂය නිර්දේශය
උ/පෙ රසායන විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති 2022 / 2023

Mahesh Dheerasinghe (පුරුෂ) - Assistant Lecturer at a Government University, B.Sc special, M.Sc. in Chemistry USJ.

උ/පෙ රසායන විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති 2022 / 2023
උසස් පෙළ (A/L) රසායන විද්‍යාව

Nadeesha Fernando (ස්ත්‍රී) - BSc (Special in Chemistry) - University of Colombo

උසස් පෙළ (A/L) රසායන විද්‍යාව
සිංහල මාධ්‍යයෙන් උ/පෙ රසායන විද්‍යාව පන්ති

Chandana Kumara (පුරුෂ) -Bachelor of Science , University of Kelaniya, වසර 11 ක ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද, උත්තර පත්තර නිරීක්ෂකවරයෙකු ලෙස වසර 5 පළපුරුද්ද

සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උ/පෙ රසායන විද්‍යාව

Keerthi Wasala (පුරුෂ) - BSc Chemistry, School Teacher

සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උ/පෙ රසායන විද්‍යාව
උ/පෙ රසායන විද්‍යාව පුණරීක්ෂන පන්ති සහ සිද්ධාන්ත පන්ති

Vishwa Wicramasinghe (පුරුෂ) - B.Sc (U.G),Final year finished

උ/පෙ රසායන විද්‍යාව පුණරීක්ෂන පන්ති සහ සිද්ධාන්ත පන්ති
උ/පෙ රසායන විද්‍යාව සහ සා/පෙළ විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි /සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Gayani (ස්ත්‍රී) - Postgraduate (Msc. Industrial Analytical Chemistry - USJ), Teaching for more than 3 years.

උ/පෙ රසායන විද්‍යාව සහ සා/පෙළ විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි /සිංහල මාධ්‍යයෙන්
ශ්‍රේණිය 3 සිට උ/පෙ පන්ති

B.Y.R. Fernando Institute - අත්දැකීම් බහුල මැදි වයසේ පසුවන විනය ගරුක, ගුණ ගරුක, ආදර්ශවත්, අදාළ විෂයන් පිළිබඳව මනා දැනුමක් ඇති ගුරු භවතුන්.

පුණරීක්ෂන පන්ති - උ/පෙ රසායන විද්‍යාව, තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව සහ සා/පෙළ විද්‍යාව

Jinalee Gamage (ස්ත්‍රී) - Masters in Analytical Chemistry - University of Sri Jayewardanepura

ඔන්ලයින් රසායන විද්‍යාව පන්ති - උ/පෙ - සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Amali Epa (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Science (BSc)

භෞතික විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව උපකාරක පන්ති දේශීය සහ ලන්ඩන් උ/පෙ

Anushka Maduranga (පුරුෂ) - I taught Physics to all grade 12 classes at Kotte president college for 3 months before entering medical faculty.

උ/පෙ රසායන විද්‍යාව සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Pradeep Nanayakkara (පුරුෂ) - BSc (Hons), Specialized in Chemistry.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කැස්බෑව, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මොරටුව

උ/පෙ රසායන විද්‍යාව සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
රසායන විද්‍යාව - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය

Dilshani Rathnayeka (ස්ත්‍රී) - Graduated from University of Ruhuna specialized in Chemistry.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

රසායන විද්‍යාව - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය
රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා

Decima Jayawardhana (ස්ත්‍රී) - MBA, BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
ස්ථානයන්: කටුනායක, කඩවත, කඳාන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කුරණ, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, මබෝදලේ, මහබාගේ, මාකොළ, මාවරමන්ඩිය, මීගමුව

රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා
EDUS ඔන්ලයින් Institute

EDUS Online Institute - Completely online and permanent solutions for students to keep studying online without any hassle.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගල්කිස්ස

EDUS ඔන්ලයින් Institute