සිංහල |  தமிழ் |  English
குரல் பயிற்சி மற்றும் பியானோ வகுப்புகள்

நிறுவனம்: Soulkeys Music Academy - Modern learning Centre


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
குரல் பயிற்சி மற்றும் பியானோ வகுப்புகள்
வைட்லீஃப் பெர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் அகாடமி

நிறுவனம்: Whyteleafe Performing Arts Academy was started with the intent of using speech, drama, dancing, singing and other aspects


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
வைட்லீஃப் பெர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் அகாடமி
சங்கீதம் வகுப்புக்களை - தினுஷா கமகே

தினுஷா கமகே (பெண்) - Diploma in Teaching, NCOE Trained Music Teacher


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சங்கீதம் வகுப்புக்களை - தினுஷா கமகே
மேற்கத்திய இசைக்கருவிகள் பயிற்சியாளர், ஆசிரியர், கலைஞர், இசையமைப்பாளர்

N. Danur Madduma Bandara (ஆண்) - 23 years of Government experience & More than 25 yrs of Government and International school teaching experience.


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
மேற்கத்திய இசைக்கருவிகள் பயிற்சியாளர், ஆசிரியர், கலைஞர், இசையமைப்பாளர்
எல்லா வயதினருக்கும் இசை வகுப்புகள்

Ishanka Perera (பெண்) - ABRSM & TCL, As a qualified piano & western vocal teacher with more than 15 years of experience teaching in overseas


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
எல்லா வயதினருக்கும் இசை வகுப்புகள்
சங்கீதம் வகுப்புக்களை - ஆன்லைன் மற்றும் உடல் வகுப்புகள்

Santhushka Madubhashitha (ஆண்) - Grade 1 to A/L School Syllabus


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சங்கீதம் வகுப்புக்களை - ஆன்லைன் மற்றும் உடல் வகுப்புகள்
கிழக்கு சங்கீதம் வகுப்புக்களை - தமித் மதுவந்த

தமித் மதுவந்த (ஆண்) - BA (Hons) in Performing Arts in Music - University of Kelaniya, Visharada (Violin) - Bhathkande - Lucknow, India


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கிழக்கு சங்கீதம் வகுப்புக்களை - தமித் மதுவந்த
Prasad Music Academy - யக்கலை

Classes conducted by Prasad Lolitha Wijesinghe - BPA (Special) Honours University of Visual and Performing Arts, Colombo, Swarnabhimani, Gaurawa Sammana Labhi, Sangeeth Abhimani, Sangeeth Vishard


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Prasad Music Academy - யக்கலை
Music Institute of Ann Perera - மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை

நிறுவனம்: Music Institute of Ann Perera - Registered Music Teacher at Trinity College London, Registered Music Teacher at International Institute of Speech and Drama


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Music Institute of Ann Perera - மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை
Focus Academy International - கந்தானை

நிறுவனம்: Focus Academy International - We enable children and adults to build confidence in their skills


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Focus Academy International - கந்தானை
இசை வகுப்புகள்

Naveen Srinath (ஆண்) - University of Visual and Performing Arts. (Undergraduate)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
இசை வகுப்புகள்
ஹிரு மியூசிக் அகாடமி

நிறுவனம்: Hiru Music Academy - One of Sri Lanka’s leading music schools


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஹிரு மியூசிக் அகாடமி
பியானோ, கீபோட், றெக்கோடர்

நிறுவனம்: Da Capo Institute of Aesthetics Studies - Visiting Lecturer, University of Visual and Performing Arts, Visiting Lecturer [OUSL], B.Sc. BEd, AMusLCM, LVCM


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பியானோ, கீபோட், றெக்கோடர்
பியானோ, விசைப்பலகை, ஓர்கன் வகுப்புக்களை

Ashen Peiris (ஆண்) - 10+ years experience as a music Teacher


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பியானோ, விசைப்பலகை, ஓர்கன் வகுப்புக்களை
கிழக்கு சங்கீதம் - விஷாரதா மலிதி லோஷினி

Malithi Loshini (பெண்) - B.A (Hons) Performing Arts in Music [University of Kelaniya], Visharada (Vocal) Bhathkande [Lucknow - India], SLBC A grade Singer


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கிழக்கு சங்கீதம் - விஷாரதா மலிதி லோஷினி

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry