மெஹந்தி கலை பாடநெறி

From Basic to Bridal, Online and physical classes, Duration : 2 months


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
மெஹந்தி கலை பாடநெறி
Rapunzel's Academy

நிறுவனம்: Rapunzel's Academy - Nelusha Kariyawasam is currently a much sought out bridal dresser and beautician


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Rapunzel's Academy
International Academy of Beauticians [IAB]

International Academy of Beauticians (IAB) was established to deliver highly effective training programs focusing on the industry of Hairdressing and Beauty Therapy


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
International Academy of Beauticians [IAB]
Pro Makeup Academy - நுகேகொடை

Pro Makeup Academy was established to fill a need in the industry in regards to the development and training of professional Makeup Artists.
இடங்கள்: நுகேகொடை


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Pro Makeup Academy - நுகேகொடை

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa