සා/පෙළ, උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය සහ පරිගණක පන්ති

Dr. Sanjeewa (පුරුෂ) - University lecturer (Faculty of Engineering) over 12 years of experience.
ස්ථානයන්: කටුනායක, ජා-ඇල, මීගමුව, සීදුව