සිංහල |  தமிழ் |  English
CCL ඇකඩමිය

ආයතනය: CCL Academy - Pioneering institute in Up skilling students to global standards


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
CCL ඇකඩමිය
BCAS කැම්පස්

BCAS Campus - Offers courses at different levels in collaboration with globally recognized universities and qualifications awarding bodies.
ස්ථානයන්: කල්මුනේ, කොළඹ 06, ගල්කිස්ස, මහනුවර, යාපනය


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
BCAS කැම්පස්
IIS City Campus - යාපනය

ආයතනය: IIS City Campus - A dynamic, modern higher educational institution with state of the art facilities


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IIS City Campus - යාපනය
SDTI Campus - Skill Development and Training International Institute

ආයතනය: SDTI Campus - A professional academic institution of Sri Lanka which directly supports the youths of Sri Lanka and the Asian region youths


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
SDTI Campus - Skill Development and Training International Institute
ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය (SLIATE)

ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය - One of the leading educational institutions in Sri Lanka for higher education


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය (SLIATE)
යාපනය තාක්ෂණ විද්‍යාලය

ආයතනය: යාපනය තාක්ෂණ විද්‍යාලය - ස්ථාන: යාපනය


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
යාපනය තාක්ෂණ විද්‍යාලය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry