උ/පෙ ජීව විද්‍යාව පන්ති - ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන් - සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Mahen Perera (පුරුෂ)
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 4 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​1​6​0​6​6​7​4​9
වට්ස්ඇප් :
0​7​1​6​0​6​6​7​4​9
ඉන්ස්ටග්‍රෑම් :
m​a​k​e​.​e​d​u​c​a​t​i​o​n
වෙබ් පණිවිඩ :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
BSc (Hons) graduate, over 4 years experience.
A well experienced in teaching biology and ordinary level science.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Advanced level Biology
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Sussex College, කොළඹ


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
ගම්පහ

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English