සිංහල |  தமிழ் |  English

Blog

wanted teacherwanted teacher

Can I do my 1st A/L privately?

Can I do my 1st A/L privately in Sri Lanka?

Comments

Comment author woman

Can not. You have to submit 80% attendance for 2 years A/L school life from a government school in Sri Lanka to eligible to sit for A/L examination.

Comment author woman

Dear Sir/Madam
Can I do my A/L exam 1st shy as a private candidate. I know it is possible. but I am doing bio science. Is it a good idea to do A/L 1st shy without going school? My school wastes my time a lot. I feel to stop and do it in my own. is it good?

Comment author woman

Is there someone who has done A/l first shy as a privet candidate? if so please reply how.

Comment author woman

Yes...there is no issue.

Comment author woman

You can.But then you will have only one chance for university admission.

Comment author woman

no you have to apply via any school

Comment author woman

yes you can but the deadline for the application is over now , I guess.Better to ask from exam dept.

Comment author woman

මම 2021අ.පො.ස උ.පෙළ සදහා සුදුසුකම් සපිරෑ ශිෂ්‍යාවක්.මට එ් සදහා පාසල් නොගොස් විභාගයට පෞද්ගලිකව අයදුම් කීරීමට හැක්කේ කෙසේද?

Comment author woman

Dear, can we face for the AL exam for the first shy as a private candidate?

Comment author woman

මම 2021 අපොස උසස්පෙළ විභාගයට පෙනීසිටීමට සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ්‍යයකු වේ.මාහට පාසල් නොගොස් පෞද්ගලිකව විභාගය අයදුම් කිරීමට අවශ්‍යව ඇත.එය සිදුකරන්නේ කෙසේද?

Comment author woman

Can I do my A/L exam 1st shy as a private candidate. How to do A/L 1st shy without going school? My school wastes my time a lot. I feel to stop go to school and do it in my own. How could I do it? Reply me pls

Comment author woman

I was going sit for 2021 A levels a student. but for the lack of attendance (about 90 days) I was removed from the school I was studying. But I am planning to sit for the 2021 A levels as a private candidate. some people say it is not possible, so I am wondering what should I do to sit for the A levels.

Comment author woman

Dear sir or madam,
Mama 2018 ol kre. iskole ynne natuwa asweema aran 2021 krnna tiyena first shy eka 2022 private krnna barida? ehema kroth next shy dekath krnna puluwnda

Comment author woman

I was going sit for 2021 A levels a student. but for the lack of attendance (about 90 days) I was removed from the school I was studying. But I am planning to sit for the 2021 A levels as a private candidate. some people say it is not possible, so I am wondering what should I do to sit for the A levels.

Comment author woman

Dear madam/sir,
I want to do my Al 1st shy as a private candidate. Will it be possible?

Comment author woman

Can I do my A/L exam 1st shy as a private candidate. How to do A/L 1st shy without going school? My school wastes my time a lot. I feel to stop go to school and do it in my own. How could I do it? Reply me pls

Comment author woman

I am student who waiting for 2020 o/l results and I am supposed to sit for a/l in 2023 and wish to follow bio science for the exam but my current school dose not have a bio section so I have to transfer to a new school and because of that I am planning to sit for the 2023 A levels as a private candidate. I need to know is it possible to face A levels exam 1st shy as a private candidate

Comment author woman

මම 2023 අපොස උසස්පෙළ විභාගයට පෙනීසිටීමට සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ්‍යයකු වේ.මාහට පාසල් නොගොස් පෞද්ගලිකව විභාගය අයදුම් කිරීමට අවශ්‍යව ඇත.එය සිදුකරන්නේ කෙසේද?

Comment author woman

I have completed my O/L and considered to do A/L in 2023 by following physical science stream but, yet I didn't get a school so, I thought of doing this exam as a private candidate. Can I do so.

Comment author woman

මම 2023 ජීව විද්‍යාව අංශයෙන් පළමු වරට A/L විභහගයට පෙනී සිටින සිසුවියක් වන අතර මා හට private අයදුම් කිරීමට හැකිද?
පාසලෙන් විමසූ විට ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ නිසා එසේ private ඉල්ලීමට නොදෙන බව පවසා සිටියා. 1st shy එක මා හට private ලිවීමට නොහැකි ද?

Comment author woman

Can you tell me what happened? Did you sit for the exam?

Comment author woman

Puluvandha 1st shy private karanda

Comment author woman

Dear madam,
mama 2023 A/L exam eka liynna sudusukam labuu sisuwiyak. mm A/L awurudu 2n palaweni awuruddema school giya. Ape school eke 1 weni awuruude 60% i balanwa kiwwe.mata 60% k thiynw. mt labana awurudde e kiynne deweni awurudde schl yn nathuwa exam ekt private apply krnn puluwnda?

Comment author woman

Can I do my A/L exam 1st shy as a private Candidate. I was going to School for a whole month but none of subjects weren't held properly. I was wasting 10 to 9 hours in useless way. I am doing bio science it is to difficult to manage the time in weekdays. I feel to stop go to school and do it in my own. How could I do it please reply

Comment author woman

Dear Sir/Madam.
I am OL 2022(2023) batch student. Due to current situation in Sri Lanka, I think I will do my ALs in 2024 (1st year). Can I do my local AL as a private candidate without going to school on my 1st try?
If I can what are the procedures and what are the documents that I want to submit to Divisional secretariat and Grama Niladhari office to do my 1st try local AL as a private candidate?

Comment author woman

Mn 2024 a/l karanne.mata 1st shy eka private karanna puluwanda? E gana visthara tikak kiyannako.

Comment author woman

Can I do my A/L exam 1st shy as a private Candidate. I was going to School for a whole month but none of subjects weren't held properly. I was wasting 10 to 9 hours in useless way. I am doing Maths stream. It is to difficult to manage the time in weekdays. I feel to stop go to school and do it in my own. How could I do it please reply?

  • Your Reply


avatar


Images must be in JPG or PNG formats (max 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry