நாடு - இலங்கை
மாவட்டத்தில் - கம்பகா

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
மாவட்டத்தில் - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

 A/L ICT in English Medium