நாடு - இலங்கை
மாவட்டத்தில் - கம்பகா

மாவட்டத்தில் - கொழும்புஒன்லைன் வகுப்புக்களை
மாவட்டத்தில் - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை