உள்ளூர் பாடத்திட்டம் : உயர்தரம் (உ/த) பொதுத் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் (GIT) - 2012 டிசம்பர் - தாள்கள் I (English மொழிமூலம்)

கேள்வியொன்றினைத் தெரிவு செய்யுங்கள்

தெரிவுசெய்யப்பட்ட கேள்வி: 3

உள்ளூர் பாடத்திட்டம் : உயர்தரம் (உ/த) பொதுத் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் (GIT) - 2012 டிசம்பர் - தாள்கள் I (English மொழிமூலம்) 3 1

 Biology (Local / Edexcel) 

online chemistry
online chemistry