2

நகரமொன்றினைத் தெரிவு

3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

நாடு - மாலத்தீவு
மாவட்டத்தில் - மலே