තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති එඩෙක්සෙල් IGCSE සා/පෙළ

Udara Wijesinghe (ස්ත්‍රී) - 10 years experience in teaching ICT, BSc. in Business Information Systems, MSc in IT


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති එඩෙක්සෙල් IGCSE සා/පෙළ
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - 11 - දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර

Heshani Carmaleen (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons) in Software Engineering - Cardiff Metropolitan University, UK


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - 11 - දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර
ඔන්ලයින් පන්ති - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - දේශීය / එඩෙක්සෙල්

Virani Ekanayake (ස්ත්‍රී) - BCS (PGD-HEQ), HNDIT (SLIATE), HDIT, DIT (UCSC), Over 12 years of experience in leading International schools


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - දේශීය / එඩෙක්සෙල්
London School Of Executive Education - කොළඹ 7

London School Of Executive Education is an e-Learning platform offering online courses in Languages and Professional Development Skills.


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
London School Of Executive Education - කොළඹ 7
ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) එඩෙක්සෙල් / දේශීය විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 6-11

Saumya (ස්ත්‍රී) - With individual attention can help students to practice maths with easy steps


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ, දේශීය සහ එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් පුණරීක්ෂන පන්ති සහ ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති

Anuja Perera (ස්ත්‍රී) - Over 15 years in ICT industry, Over 6 years of teaching experience, ICT Teacher of a reputed international school in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ, දේශීය සහ එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් පුණරීක්ෂන පන්ති සහ ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති
සියලුම දෙනා සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ (ICT)

Lakshika Ruwanmali (ස්ත්‍රී) - Diploma in NCC, ICDL, An experienced international school teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සියලුම දෙනා සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ (ICT)
ඔන්ලයින් පන්ති - එඩෙක්සෙල් සා/පෙළ සහ උ/පෙ

STORM Campus - English Language, English Literature, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Accounting, Economics, Business Studies, IT


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික පන්තිය කොළඹ 15

ආයතනය: Start Smart - We offer Virtual and Physical support classes that meets the varied Individual educational needs of our Children


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික පන්තිය කොළඹ 15
දේශීය එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය සඳහා පන්ති

Nishadhi Kamburugamuwa (ස්ත්‍රී) - Every day Online Program, Individual online classes for a reasonable price


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය සඳහා පන්ති
Cloud Computing සහතික

ආයතනය: AirTech ICT Training Solutions - IT Training Solutions for Corporate and Individuals


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ

Poornima (ස්ත්‍රී) - Experienced in teaching ICT for kids many years.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් පරිගණක විද්‍යාව සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Nipuni Perera (ස්ත්‍රී) - An experienced graduate international School Teacher, BSc (Hons) Special in IT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් පරිගණක විද්‍යාව සා/පෙළ සහ උ/පෙ
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති උ/පෙ සහ සා/පෙළ සිසුන් සඳහා

Ananda Sarathchandra (පුරුෂ) - B Tech, India, Diploma in System Design NIBM, Associate Member- Association of Computer Professionals (UK)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa