කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් A Level නීති වේදය පන්ති

Merlisa Lourdes Ebenezer Bartholomeusz (ස්ත්‍රී) - LLM (University of West London), LLB University of London), Attorney at law


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් A Level නීති වේදය පන්ති
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව - G.C.E. සා/පෙළ පන්ති

Kaushalya Rasnayake (ස්ත්‍රී) - වසර 8 කට වැඩි කාලයක් පිළිගත් ජාත්‍යන්තර පාසලක පළපුරුදු ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍ය ගුරුවරයෙකි. ශ්‍රෙෂ්ඨාධිකරණ නීතිඥවරියකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව - G.C.E. සා/පෙළ පන්ති
නීති වේදය - LLB සහ IAL/ එඩෙක්සෙල් - ඔන්ලයින් - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම්

Dewni Dias (පුරුෂ) - Teaching at a renowned International Schools, Holds a LLB from University of London, Holds a LLM from University West of England


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නීති වේදය - LLB සහ IAL/ එඩෙක්සෙල් - ඔන්ලයින් - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම්
ලන්ඩන් උ/පෙ නීති වේදය උපකාරක පන්ති කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්

ATD Legal Associates - We have a strong team of lawyers and lecturers who are involved in paper marking.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, රාජගිරිය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
LLB, කේම්බ්රිජ් (නීතිය) සහ එඩෙක්සෙල් (නීතිය) සඳහා සැසි පැවැත්වීම

Arooshiya Sharan (ස්ත්‍රී) - LLB (Hons) (London), LLM (Reading), Attorney at law (Reading)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ නීති වේදය පන්ති සහ පුණරීක්ෂන පන්ති - ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

Anagi Vimansa (ස්ත්‍රී) - Undergrad in LLB (Staffordshire university, UK), Undergrad in BSc. Environmental Conservation Management (University of Kelaniya)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ නීති වේදය පන්ති සහ පුණරීක්ෂන පන්ති - ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, නීති වේදය සහ මනෝ විද්‍යාව පන්ති එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් ශ්‍රේණිය 6 - උ/පෙ

Shanilka Perera (පුරුෂ) - 2nd Upper in Bachelors, Experience in lecturing Law subjects, Experience in Teaching BS, Economics, English, Law and Psychology


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය විෂය නිර්දේශ පන්ති - 6 ශ්‍රේණිය සිට ඉහළට

Mithma Welikanna (ස්ත්‍රී) - First class Law Degree holder, Over 7 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් AS සහ AL - නීති වේදය පන්ති

Danushi Sahabandu (ස්ත්‍රී) - Worked at Royal Institute, Worked at a corporate firm, Currently working at Wycherley International School, Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් AS සහ AL - නීති වේදය පන්ති
කේම්බ්‍රිජ් සිසුන් සඳහා පන්ති (වාණිජ විෂය ධාරාව)

Maheshi (ස්ත්‍රී) - A commerce student who've done exams in Cambridge syllabus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නීති වේදය පන්ති - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් AS සහ උ/පෙ

Sajini Brahmendran (ස්ත්‍රී) - Working as a lecturer in one of the most known private law school in Sri Lanka, An LLB graduate from the University of London


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ නීති වේදය - සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති

Nipuni Perera (ස්ත්‍රී) - LL.B (London), LL.M (London), CIMA, Attorney at Law (Colombo), BBA Management (Colombo)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ නීති වේදය - සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති
ජාත්‍යාන්තර උසස් පෙළ එඩෙක්සෙල් - නීති වේදය

R. Dankotuwa (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Laws - LLB (Hons) - University of London


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ නීති වේදය සඳහා එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

Jonathan V.J (පුරුෂ) - Ccompleted IAL Law Edexcel examinations


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa