சட்டம் college - Law college 1st, 2nd and 3rd year classes, revision and paper classes / LLB classes (University of London)

Malintha Bandara (ஆண்) - A Qualified Professional, experienced in teaching and research for more than 4 years.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, காலி, கொழும்பு

சட்டம் college - Law college 1st, 2nd and 3rd year classes, revision and paper classes / LLB classes (University of London)
சட்டம் வகுப்புக்களை (லண்டன் உ/த Cambridge / Edexcel), LLB, வகுப்புக்களை வர்த்தகக் கல்வி (Cambridge சா/த)

Banusha (பெண்) - Completed Bachelor's of Law- LLB from University of London with Second Class Honours.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 03, கொழும்பு 04, கொழும்பு 13

Law LLB / Attorney-at-Law / Cambridge and Edexcel

Nivantha Sahan (ஆண்) - Graduate Teacher with over 10 years of teaching.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கம்பஹ, கொழும்பு

சட்டம் பயிற்சி

Kanishka Namal Jayasinghe (ஆண்) - Law Lecturer, LL.B (Hons) (First Class) (UK) / B.A (Hons) (Second Class) (Peradeniya).
இடங்கள்: கொழும்பு, கொழும்பு 05

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்