නිවෙසට පැමිණ උගන්වමි - 1 වසර සිට 5 වසර දක්වා ගණිතය, සිංහල හා ඉංග්‍රීසී විෂයන්

Nishanthi Dias (ස්ත්‍රී) - ප්‍රාථමික ගුරු පුහුණු ඩිප්ලෝමාධාරී හා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ව්ශ්ව විද්‍යාලීය Bsc (mgt) උපාධිධාරීනියකි


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Biology - Local - Edexcel 

online chemistry
online chemistry