ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය සහ එඩෙක්සෙල්

Kawini Suraweera (ස්ත්‍රී) - Reading for Bachelor of Arts in English [USJP], Diploma in English for Teachers of English [University of Colombo], TKT.

 Grade 1 to A/L All Subjects