ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය - Cambridge and National Classes

උපදේශක: Kawini Suraweera (ස්ත්‍රී‍) - DETE, Advanced Diploma in English, TKT, over 5 years experience.
ස්ථාන: ගම්පහ, මීරිගම, කොළඹ