ජර්මානු භාෂාව - ඔන්ලයින් - පෞද්ගලික - කණ්ඩායම් පන්ති

New Brisbane Academy - The tutor has been engaged in tutoring since 1971 and has prepared students for GCE and ACCA (Eng), AIB (Eng), and RIA (Canada).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ජර්මානු භාෂාව - ඔන්ලයින් - පෞද්ගලික - කණ්ඩායම් පන්ති
ජර්මානු පන්ති

Rishani Nonis (ස්ත්‍රී) - Over 10 year teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, කොහුවල, කොළඹ 08, ගල්කිස්ස, ගාල්ල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම

ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති සා/පෙළ උ/පෙ සඳහා - දේශීය / ලන්ඩන් / එඩෙක්සෙල්

Shyamali De Costa (ස්ත්‍රී) - More than 18 years experience in Government schools.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගාල්ල, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම

ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - By Locally & internationally Experienced Teacher

Isuru C Kumarasinghe (පුරුෂ) - Diploma in Institute Langue et Culture Francaise (ILCF) Lyon France, Diplome Etudes Langue Francaise (Level B2).
ස්ථානයන්: කළුතර, කොළඹ, පානදුර, පිළියන්දල, මොරටුව, හොර

ප්‍රංෂ භාෂාව උපකාරක පන්ති පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ (දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර - කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල්)

Mrs. A. Gunarathne (ස්ත්‍රී) - A young graduate teacher with 9 years of experience. Former French Teacher at Brisbane International School, Kohuwala.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, පිළියන

Japanese Language lessons for students (year 1 to A/L) and Migrants

Lessons for grade 1 to A/L by a tutor who lived in Japan for many years and has a Diploma from Shinjuku Institute SI

ජපන් සහ ප්‍රංෂ භාෂා පන්ති

Priyanka Eriyagama (ස්ත්‍රී) - Master's in Japanese, French - DALF C1.
ස්ථානයන්: කොළඹ 07, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, මහරගම

 Grade 1 to A/L All Subjects