ஜெர்மன் மொழி - ஒன்லைன் - தனியார் - குழு வகுப்புக்களை

New Brisbane Academy - The tutor has been engaged in tutoring since 1971 and has prepared students for GCE and ACCA (Eng), AIB (Eng), and RIA (Canada).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, பிலியந்தலை

ஜெர்மன் மொழி - ஒன்லைன் - தனியார் - குழு வகுப்புக்களை
ஜெர்மன் வகுப்புக்களை

Rishani Nonis (பெண்) - Over 10 year teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, காலி, கொட்டாவை, கொழும்பு 08, கொஹுவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம

பிரஞ்சு வகுப்புக்களை - சா/த உ/த - உள்ளூர் / லண்டன் / Edexcel

Shyamali De Costa (பெண்) - More than 18 years experience in Government schools.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, காலி, கொழும்பு, பத்தரமுல்ல, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம

பிரஞ்சு மொழி வகுப்புக்களை - By Locally & internationally Experienced Teacher

Isuru C Kumarasinghe (ஆண்) - Diploma in Institute Langue et Culture Francaise (ILCF) Lyon France, Diplome Etudes Langue Francaise (Level B2).
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, மொ

பிரஞ்சு பயிற்சி வகுப்புக்களை - தரம் 1 to உ/த (உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச - Cambridge மற்றும் Edexcel)

Mrs. A. Gunarathne (பெண்) - A young graduate teacher with 9 years of experience. Former French Teacher at Brisbane International School, Kohuwala.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, பிலியந்தலை

Japanese Language lessons for students (year 1 to A/L) and Migrants

Lessons for grade 1 to A/L by a tutor who lived in Japan for many years and has a Diploma from Shinjuku Institute TA

ஜப்பானிய மொழி and பிரஞ்சு classes

Priyanka Eriyagama (பெண்) - Master's in Japanese, French - DALF C1.
இடங்கள்: கொழும்பு 07, தேஹிவல, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, மஹரகம

 Grade 1 to A/L All Subjects