ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව උපකාරක පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Dayarathne Bogala (පුරුෂ)
  • සාමාන්‍ය පෙල
  • උසස් පෙල
  • ඩිප්ලෝමා
  • උපාධි අපේක්ෂක
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​7​1​1​1​9​9​5​2
වට්ස්ඇප් :
QR කේතය :
QRCode ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව උපකාරක පන්ති si
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
Experienced ex International School Lecturer,
Asian International School
Royal Institute
OL and AL Cambridge & Edexcel Syllabus
Theory and Past Papers
May June 2023 Paper Discussion started
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Accounting
Economics
Business Studies
For Cambridge and Edexcel syllabus
O/L and A/L syllabuses
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගත පන්ති
මාර්ගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English