සිංහල |  தமிழ் |  English
සිංහල, ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, බුද්ධාගම පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 5

Online Individual classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල, ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, බුද්ධාගම පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 5
බුද්ධ ධර්මය මාර්ගගත හා කණ්ඩායම් පන්ති- 6-11 ශ්‍රේණිය දක්වා

Shashi Wijekoon (ස්ත්‍රී) - ඩිප්ලෝමාධාරී, උපාධි අපේක්ෂක


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බුද්ධ ධර්මය මාර්ගගත හා කණ්ඩායම් පන්ති- 6-11 ශ්‍රේණිය දක්වා

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry