සිංහල |  தமிழ் |  English
பௌத்தம் தரம் 6-11

Shashi Wijekoon (பெண்) - Undergraduate, Diploma holder


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பௌத்தம் தரம் 6-11
சிங்களத்தில், ஆங்கிலம், கணிதம், பௌத்தம் வகுப்புக்களை - தரம் 1 to 5

Individual classes - Online


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சிங்களத்தில், ஆங்கிலம், கணிதம், பௌத்தம் வகுப்புக்களை - தரம் 1 to 5

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry