ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා පන්ති - ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, ගණිතය

Navodha Fernando (ස්ත්‍රී) - Completed O/L and A/L in Adventist International school, Completed a Diploma.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුනේරිය, තලවිල, මහවැව, මාරවිල, වෙන්නප්පුව