ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Shashini Kavindi (ස්ත්‍රී) - French teacher in leading international school in Colombo.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, හෝමාගම

ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංෂ සහ චීන භාෂාව පන්ති

Erandika Jayasundara (ස්ත්‍රී) - Graduate (BA).
ස්ථානය: පන්නිපිටිය