ජපන් භාෂා පන්ති පිළියන්දල, මහරගම, පන්නිපිටිය

vskiriella (ස්ත්‍රී) - BA in Japanese [University of Sabaragamuwa], Teacher of a well-known school [Maharagama].
ස්ථානයන්: පන්නිපිටිය, පිළියන්දල

ජපන් භාෂා පන්ති පිළියන්දල, මහරගම, පන්නිපිටිය
Japanese language classes - A/L 2017 JLPT/NAT, Spoken, Grade 1 to A/L

උපදේශක: Thalatha Vidanagamage (ස්ත්‍රී‍) - Experienced female teacher, who got a degree from a University in Japan.
ස්ථාන: කොළඹ

ප්‍රංෂ භාෂා පන්ති - Local and London

Graduate lady teacher attached to a leading international school conducts classes.
ස්ථානය: පන්නිපිටිය

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න