ஜப்பானிய மொழி வகுப்புக்களை - பிலியந்தலை, பன்னிப்பிட்டிய, மஹரகம

vskiriella (பெண்) - BA in Japanese [University of Sabaragamuwa], Teacher of a well-known school [Maharagama].
இடங்கள்: பன்னிப்பிட்டிய, பிலியந்தலை

ஜப்பானிய மொழி வகுப்புக்களை - பிலியந்தலை, பன்னிப்பிட்டிய, மஹரகம
Japanese language classes - A/L 2017 JLPT/NAT, Spoken, Grade 1 to A/L

ஆசிரியர்: Thalatha Vidanagamage (பெண்‍) - Experienced female teacher, who got a degree from a University in Japan.
Visits: ,கொழும்பு

பிரஞ்சு Classes - Local and London

Graduate lady teacher attached to a leading international school conducts classes.
இடங்கள்: பன்னிப்பிட்டிய

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்