මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

English Teacher Available in Qatar, Sri Lanka or On line

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා
Sunil Jayathilake (පුරුෂ)
  • ඩිප්ලෝමා
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය
ස්කයිප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
After obtaining the Diplomas in English Language and Heavy Equipment and English Language Teacher Training [PRINSETT] I Have been engaged in English Language Teaching and Heavy Equipment Technical advising for more than 28 years in Sri Lanka and in Qatar.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
1.English Language for children from Grade 1 to A/L and for adults.

2. Professional advise to those who are employed in Construction Heavy Equipment field.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • தமிழ்
  • English
  • වෙනත්

 Advertise Here