මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

අපරදිග සංගීතය පන්ති - පියානෝ, හඬ පුහුණුව, ගිටාර්ය සහ චිත්‍ර පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරියගේ නම
Pavithra Madhushika (ස්ත්‍රී)
දුරකථනය
වට්ස්ඇප්
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
Bachelor of Performing Arts - Sri Lanka
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
“Music gives a soul to the Universe, wings to the mind, flight to the Imagination and life to everything” - Plato

Dear Parents/ Students,

Thank you very much for reading this advertisement. This will be the great opportunity for you/your kid to start learning Piano, Voice training, Guitar Western Music Theory and also Arts from the beginning in a standard curriculum conducted by the professional trained teachers.

More Details and Information
Location : 186/1, Diulapitiya, Boralesgamuwa. (face to 120 Horana main road 500 meters from Pepiliyana junction and 1.5 km from Boralesgamuwa junction).

Kid's Creative Hands

1. Art Lessons are conducted by a School Teacher
2. Age above 6+
3. Group Classes (5-7 Students per hour) – Saturday @ 9.00-10.00

Arts with Theory

1. Government School syllabus (Grade 6 - O/L)
2. Group Classes (5-7 Students per hour)
3. Teaching hours - Sat 10.00-11.00

Piano
Classes are conducted by the Visiting Lecturer at University of Moratuwa.
1. Group Classes (5-7 Students per hour)
2. Age above 5 +
3. Starting from the very beginning or where you have stopped.
4. Special attention on government syllabus (Western Music Theory, Recorder and Piano)
5. Piano and Theory Exam Curriculum
Local - International Institute of music speech and drama (http : //iimsd . com/)
London - Associate Board of Royal College of music (http : //lk. abrsm . org /en/home)
London College of Music (http :// www . uwl . ac . uk / academic-schools/music)
Trinity College of music (http : // www . trinitycollege . com/)
6. Teaching hours (One hour lesson per week)
Monday, Wednesday and Friday- 3.00-4.00 p.m / 4.00-5.00 p.m / 5.00- 6.00 p.m.
Sunday morning session - 9.00-10.00 a.m. / 10.00-11.00 a.m / 11.00 a.m -12.00 p.m
Sunday evening session - 3.00-4.00 p.m. / 4.00-5.00 p.m / 5.00- 6.00 p.m


Voice Training

1. Your voice will be trained by a professional voice trainer
2. Classical western singing on selected repertoire
3. Group Classes (5-7 Students per hour) – Friday @ 6.00-7.00
4. Age above 5 +
5. Singing Exam Curriculum
Local - International Institute of music speech and drama (http :// iimsd . com/)
London - Associate Board of Royal College of music (http :// lk . abrsm . org /en/home)
London College of Music (http :// www . uwl . ac . uk/academic-schools/music)
Trinity College of music (http :// www . trinitycollege . com/)

Classical and Acoustic Guitar
Classes are conducted by Graduate of the University of Visual and Performing Arts.
1. Age above 8+
2. Group Classes (5-7 Students per hour) – Thursday @ 3.00-4.00, 4.00-5.00, 5.00-6.00
3. Guitar Exam Curriculum
Local - International Institute of music speech and drama (http : //iimsd . com/)
London - Associate Board of Royal College of music (http : //lk . abrsm . org/en/home)
London College of Music (http : //www . uwl . ac . uk/academic-schools/music)
Trinity College of music (http : //www . trinitycollege . com/)

Guitar for fun

1. This will be a good opportunity for Adults to learn guitar for fun.
2. You will be trained on selected repertoire (Sinhala & English songs)
3. Age above 8+ - Thursday @ 3.00-4.00, 4.00-5.00, 5.00-6.00

Reserve your lesson time soon

Cadenza Academy of Music and Arts
Directed by Mrs. Pavithra Madapatha
186/1, Diulapitiya, Boralesgamuwa.
(face to 120 Horana main road 500 meters from Pepiliyana junction and 1.5 km from Boralesgamuwa junction).

වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට දැන්ම අමතන්න.
Contact No – 0779 928 394 
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
186/1, Diulapitiya, බොරලැස්ගමුව
(face to 120 Horana main road 500 meters from Pepiliyana junction and 1.5 km from Boralesgamuwa junction)


පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 14542
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 11 අප්‍රේල් 2018
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 27 ජූලි 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 26 ජූලි 2020