ජර්මානු භාෂාව - For Students and Professionals

ආයතනය: New Brisbane Academy - Tutor : K.G. Paul with education and work experience in Germany for 15 years.
ස්ථානය: පිළියන්දල

ජර්මානු භාෂාව - For Students and Professionals
ඉංග්‍රීසි ජර්මානු සහ IELTS පන්ති

German Classes for A1 to C2 Exams of Goethe Institute, German / General English for OL and AL 2020/21, IELTS (Band 5-9).
ස්ථානය: පිළියන්දල

ඉතාලි ජර්මානු දෙමළ පන්ති

Rishani Nonis (ස්ත්‍රී) - An experienced diploma holder.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, කොළඹ 8, ගල්කිස්ස, ගාල්ල, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම