ஜெர்மன் மொழி - For Students and Professionals

நிறுவனம்: New Brisbane Academy - Tutor : K.G. Paul with education and work experience in Germany for 15 years.
இடங்கள்: பிலியந்தலை

ஜெர்மன் மொழி - For Students and Professionals
ஆங்கிலம் ஜெர்மன் மற்றும் IELTS வகுப்புக்களை

German Classes for A1 to C2 Exams of Goethe Institute, German / General English for OL and AL 2020/21, IELTS (Band 5-9).
இடங்கள்: பிலியந்தலை

இத்தாலிய ஜெர்மன் தமிழ் வகுப்புக்களை

Rishani Nonis (பெண்) - An experienced diploma holder.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, காலி, கொட்டாவை, கொழும்பு 8, தேஹிவல, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, மொரட்டுவ