ஜெர்மன் மொழி Deutsch வகுப்புக்களை

Web Paatashaalaa - The tutor, studied and lived in Germany for 15 years acquired not only the knowledge of the language but also the way of life in Europe.
இடங்கள்: பிலியந்தலை

ஜெர்மன் மொழி Deutsch வகுப்புக்களை
ஆங்கிலம் மற்றும் ஜெர்மன் மொழி வகுப்புக்களை

Web Paatashaalaa - Tutor has been tutoring for the examinations of GCE A/L, ACCA (Eng), AIB (Eng) and RIA (Canada) and have produced excellent results.
இடங்கள்: பிலியந்தலை

ஆங்கிலம் மற்றும் ஜெர்மன் மொழி வகுப்புக்களை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்