මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

Spoken English Classes in Sri Lanka

ඇමතුම් විස්තර
ආයතනයේ නම
Chamara.C Perera
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ආයතනය පිළිඹඳ විස්තර
Make Sri Lankan people communicate in English Efficiently & Effectively in order to gain them the Success in the long run.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Express spoken English workshop for professionals just in 30 hours
Exclusively on ESS - SL
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
ESS - SL/04th Floor, Nile City Centre, වරකාපොල


ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
ESS - SL, නිට්ටඹුව


ESS - SL, මීරිගම


පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 18633
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 19 ජූලි 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 20 ජූලි 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 18 ජූලි 2020