ලන්ඩන් සහ දේශීය පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්)

Sahanya (ස්ත්‍රී) - As a part time teacher, I have taught many students of all age groups who have achieved their targets with their hard work and my help.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති,

ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - මීගමුව

Aloka Perera (ස්ත්‍රී) - Since 2008 working as a French language instructor and currently working at a reputed school in Negombo.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ජා-ඇල, මීගමුව, වත්තල

ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංෂ භාෂාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, Civics Tuition

උපදේශක: Dharmasri Liyanage (පුරුෂ‍) - Diploma in Management [English MED - Open University], Diploma in French [Alliance Francaise de කොළඹ], DELF

ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - වත්තල සහ පානදුර

Mrs. Alwis (ස්ත්‍රී) - DELF (Alliance Française de Kotte), Produced excellent results(A, A+) in previous years.
ස්ථානයන්: පානදුර, වත්තල