ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - වත්තල සහ පානදුර

Mrs. Alwis (ස්ත්‍රී) - DELF (Alliance Française de Kotte), Produced excellent results(A, A+) in previous years.
ස්ථානයන්: පානදුර, වත්තල

ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංෂ භාෂාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, Civics Tuition

උපදේශක: Dharmasri Liyanage (පුරුෂ‍) - Diploma in Management [English MED - Open University], Diploma in French [Alliance Francaise de කොළඹ], DELF

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න