අමතර පන්ති for ඉංග්‍රීසි Spoken ඉංග්‍රීසි ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය ප්‍රංෂ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ - දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

Gayathri Mohandiramge (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Arts [University of Kelaniya].
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, රත්මලාන

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න