මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ගණිතය - ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරියගේ නම
Samantha Wickramasinghe (ස්ත්‍රී)
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
A very experienced teacher from Australia looking to tutor students.
I have taught in classrooms for 10+ years.
My specialties are Science and Mathematics.
I also able to give assistance in English and English literature.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Science year 1 - A levels
Biology
Mathematics
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ 07


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ 03


කොළඹ 05


කොළඹ 07


කොළඹ 08


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 19917
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 10 ඔක්තෝබර් 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 16 මාර්තු 2020
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 15 මාර්තු 2021