ඉන්දියානු ජ්‍යෙතිෂ උපාධි පන්ති

Mr.Ranjith Opatha (පුරුෂ) - Study astrology at your most convenient place out of the nine locations island wide.
ස්ථානයන්: අම්බලන්ගොඩ, කුරුණෑගල, ගම්පහ, ගාල්ල, දොඩන්ගොඩ, නුගේගොඩ, පානදුර, මතුගම, රත්න

ඉන්දියානු ජ්‍යෙතිෂ උපාධි පන්ති