මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

කේම්බ්‍රිජ් AS සහ AL ආර්ථික විද්‍යාව – පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා
Dhanuka Sasanga (පුරුෂ)
 • ප්‍රථම උපාධිය
 • පශ්චාත් උපාධි
 • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 7 කට වඩා
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
 • Dhanuka is one of the youngest to achieve five world-recognized qualifications. He is qualified in CIMA (UK) and CIM (UK), being one of the few to possess both these qualifications. Also, he holds a BBA (Hons) degree & MBA from the University of West of Scotland. He is qualified in Banking & Finance in the Institute of Bankers of Sri Lanka.
 • Dhanuka Sasanga possesses 8 years of lecturing experience for teaching Cambridge, Edexcel curriculums & professional courses such as CIMA & ACCA.
 • He possesses excellent teaching skills & complex theory parts will be explained in a more understandable manner
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
I am conducting Economics classes for Cambridge & Edexcel Curriculums ( Both OL & AL) . Students can either join online classes or physical classes. Our approach for the exam is different from others and the highest results are guaranteed for the students.

My Special Approach for 'A' & A*
 • Focused Individual or Group classes with a limited number of students (Maximum Five student will be there for a Group class)
 • Individual attention for every student
 • Special supporting classes will be conducted (free of charge) to explain difficult theory concepts
 • Focused revision sessions along with MCQs, Essay typed questions, Past paper discussion & frequent Mock Exams
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
පිළියන්දල
located near the Negambo South International school.


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Texas Business Academy, පිළියන්දල


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
ගම්පහ

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • English

 Grade 1 to A/L All Subjects