සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


AS மற்றும் A2 கணினி விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை | GCE AL மற்றும் OL IT வகுப்புக்களை

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Purnima Jayaweera (பெண்)
  •  சாதாரண நிலை
  •  உயர்தரம்
  •  டிப்ளோமா
  •  இளங்கலை (அண்டர் கிராஜுவேட்)
  •  இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  •  முதுநிலைப் பட்டம் (மாஸ்டர்ஸ்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 10 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​0​ ​3​8​2​ ​4​4​0​2​ ​|​ ​0​7​1​ ​4​4​ ​0​0​ ​4​7​1
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode AS மற்றும் A2 கணினி விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை | GCE AL மற்றும் OL IT வகுப்புக்களை ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியை தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
World Prize winner for BCS Chartered IT in 2012. Holds a Post graduate diploma in IT from University of Colombo. Over 10 years of AL and OL IT & Computer Science teaching experience at a leading international school in Colombo.
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Computer Science / IT / ICT
இடம்

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • English
விமர்சனங்கள்
Purnima Jayaweera பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்