සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


AS සහ A2 පරිගණක විද්‍යාව පන්ති | GCE AL සහ OL IT පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
Purnima Jayaweera (ස්ත්‍රී)
  •  සාමාන්‍ය පෙල
  •  උසස් පෙල
  •  ඩිප්ලෝමා
  •  උපාධි අපේක්ෂක
  •  ප්‍රථම උපාධිය
  •  පශ්චාත් උපාධි
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​0​ ​3​8​2​ ​4​4​0​2​ ​|​ ​0​7​1​ ​4​4​ ​0​0​ ​4​7​1
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode AS සහ A2 පරිගණක විද්‍යාව පන්ති | GCE AL සහ OL IT පන්ති si
විචාර :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
World Prize winner for BCS Chartered IT in 2012. Holds a Post graduate diploma in IT from University of Colombo. Over 10 years of AL and OL IT & Computer Science teaching experience at a leading international school in Colombo.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Computer Science / IT / ICT
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
විචාර
Purnima Jayaweera ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න