සිංහල |  தமிழ் |  English

உள்ளூர் பாடத்திட்டம் : சாதாரண நிலை (சா/த) பௌத்தம் - 2010 டிசம்பர் - தாள்கள் II (සිංහල மொழிமூலம்)

 

பதில்களுடன்

கேள்வியொன்றினைத் தெரிவு செய்யுங்கள்

தெரிவுசெய்யப்பட்ட கேள்வி: 6

உள்ளூர் பாடத்திட்டம் : சாதாரண நிலை (சா/த) பௌத்தம் - 2010 டிசம்பர் - தாள்கள் II (සිංහල மொழிமூலம்) 6 1

உள்ளூர் பாடத்திட்டம் : சாதாரண நிலை (சா/த) பௌத்தம் - 2010 டிசம்பர் - தாள்கள் II (සිංහල மொழிமூலம்) 6 2650உள்ளூர் பாடத்திட்டம் : சாதாரண நிலை (சா/த) பௌத்தம் - 2010 டிசம்பர் - தாள்கள் II (සිංහල மொழிமூலம்) 6 2651

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry