දේශීය විෂය නිර්දේශය : සාමාන්‍ය පෙළ (O/L) බුද්ධ ධර්මය - 2010 දෙසැම්බර් - ප්‍රශ්න පත්‍රය II (සිංහල මාධ්‍යය)

 

පිළිතුරු සමග

ප්‍රශ්නයක් තෝරන්න

ඔබ තේරූ ප්‍රශ්නය: 1

දේශීය විෂය නිර්දේශය : සාමාන්‍ය පෙළ (O/L) බුද්ධ ධර්මය - 2010 දෙසැම්බර් - ප්‍රශ්න පත්‍රය II (සිංහල මාධ්‍යය) 1 1

දේශීය විෂය නිර්දේශය : සාමාන්‍ය පෙළ (O/L) බුද්ධ ධර්මය - 2010 දෙසැම්බර් - ප්‍රශ්න පත්‍රය II (සිංහල මාධ්‍යය) 1 2641දේශීය විෂය නිර්දේශය : සාමාන්‍ය පෙළ (O/L) බුද්ධ ධර්මය - 2010 දෙසැම්බර් - ප්‍රශ්න පත්‍රය II (සිංහල මාධ්‍යය) 1 2642

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry