සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


ගිණුම්කරණය (දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්)

Sathini Pathirana (ස්ත්‍රී) - Graduated from the University of Colombo in 2014, Specialized in international business (Bachelor of business administration)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය (දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්)
වාණිජ (සා/පෙළ)

Hashan Warnakula (පුරුෂ) - BBA Accounting (sp) University of Jaffna, AAT Finalist


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
වාණිජ (සා/පෙළ)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry