රසායන විද්‍යාව පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ - දේශීය සහ ලන්ඩන්

Asanga De Alwis (පුරුෂ) - Chemistry sp. honour [University of Colombo], Pursuing the master degree in structural chemistry [NTNU - Norway].

රසායන විද්‍යාව පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ - දේශීය සහ ලන්ඩන්
London O/L, A/L Science (ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව)

Niranjan (පුරුෂ) - High Command in English and Relevant Degree from UK.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුනායක, මාරවිල, මීගමුව, වත්තල, වෙන්නප්පුව