විශේෂ අවශ්‍යතා සහ ප්‍රාථමික පන්ති

Mathematics, Sinhala and English, Online / Home Visits / Group Classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විශේෂ අවශ්‍යතා සහ ප්‍රාථමික පන්ති
ඉංග්‍රීසි, TKT, එලකියුෂන්, ගුරු පුහුණු පන්ති

ආයතනය: Little Kingdom Academy - Physical and virtual classes are conducted


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, TKT, එලකියුෂන්, ගුරු පුහුණු පන්ති
විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති ළමුන් සඳහා පෙරදිග සංගීතය, ඉංග්‍රීසි කථනය සහ ව්‍යාකරණ උපකාරක පන්ති

Nilmini Dharmarathne (ස්ත්‍රී) - A practicing counselor, Counseling diploma from SIBA campus and basic and higher certificate courses at Niwahana Society


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
South Asian International Institute of Higher Education - SAIIHE

South Asian International Institute of Higher Education - Diploma approved by the national commit of ECCS. Course is registered at TVEC


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
South Asian International Institute of Higher Education - SAIIHE

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa