විද්‍යාව උපකාරක පන්ති - සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 6-11

Jayani Munasinghe (ස්ත්‍රී) - B.Ed (Hons) in Biological Sciences


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව උපකාරක පන්ති - සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 6-11
ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11 - විද්‍යාව උපකාරක පන්ති

Sehan Premasingha (පුරුෂ) - Sinhala medium Science lessons


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11 - විද්‍යාව උපකාරක පන්ති
විද්‍යාව පන්ති ඔන්ලයින් ශ්‍රේණිය 10 ( GCSE සා/පෙළ )

Khadija Ariff (ස්ත්‍රී) - I believe that I've been a great assist with upgrading their grade mark on their expected subjects


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව පන්ති ඔන්ලයින් ශ්‍රේණිය 10 ( GCSE සා/පෙළ )
OL විද්‍යාව පන්ති

Kasun Prabhasara (පුරුෂ) - කොළඹ වෛද්‍යපීඨයේ උපාධි අපේක්ෂකයෙකු ලෙස අධ්‍යන කටයුතු කරමින් සිටී


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා හොඳම විද්‍යා ගුරුවරයා - ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍ය

Elapathage Priyabhashana (පුරුෂ) - BSc Engineering at Peradeniya University


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා හොඳම විද්‍යා ගුරුවරයා - ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍ය
විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 8, 9, 10, 11

Manojya Thilakarathna (ස්ත්‍රී) - MBBS Undergraduate


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 8, 9, 10, 11
විද්‍යාව උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11 - සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Wasana Malavige (ස්ත්‍රී) - National school teacher, National Diploma in Teaching, Undergraduate - BSc (Science)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11 - සිංහල මාධ්‍යයෙන්
ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11 - විද්‍යාව සහ ගණිතය පන්ති

S.P. Perera (ස්ත්‍රී) - Undergraduate - BSc Natural Science [OUSL Colombo]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11 - විද්‍යාව සහ ගණිතය පන්ති
ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, සිංහල, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), වාණිජ - ශ්‍රේණිය 6-11

හැන්දෑවෙ ඉස්කෝලේ කියන්නෙ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තවමත් ඉගෙනගනිමින් ඉන්න අයියලා අක්කලා ඔයාලා වෙනුවෙන්ම හදපු ඉස්කෝලෙට


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, සිංහල, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), වාණිජ - ශ්‍රේණිය 6-11
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති

Irosha Liyanage (ස්ත්‍රී) - A BAMS degree holder with experience in teaching school children and undergraduates


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති
ආස හිතෙන online විද්‍යාව පන්තිය ( Science Classes ) Grade 6 - 11 Online & Physical - Thalawathugoda

Dilumi Warnakulasuriya (ස්ත්‍රී) - BSc University of Peradeniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ආස හිතෙන online විද්‍යාව පන්තිය ( Science Classes ) Grade 6 - 11 Online & Physical - Thalawathugoda
විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6-11 - ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Anjali Madhurapperuma (ස්ත්‍රී) - විශ්ව විද්‍යාලයේ අවසන් වසර ශිෂ්‍යාවකි


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6-11 - ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති
විද්‍යාව - මාර්ගගත සහ භෞතික පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11

C. Priyantha (පුරුෂ) - Diploma in Teaching (Science), Diploma in English (University of Ruhuna)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව - මාර්ගගත සහ භෞතික පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11
ඔන්ලයින් විද්‍යාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - 11

Mahesh Chandana (පුරුෂ) - Agriculture honours degree [University of Colombo]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් විද්‍යාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - 11

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry