සා/පෙළ ශ්‍රේණිය 10/11 බුද්ධාගම

Rev. Chandajothi Indigasmulle (පුරුෂ) - Sinhala medium Buddhism


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ ශ්‍රේණිය 10/11 බුද්ධාගම
සිංහල / බුද්ධාගම - ශ්‍රේණිය 6-11

Lasith Senanayaka (පුරුෂ) - BA Buddhist Civilization and Psychology (University of Jayewardenepura), Dip. in Buddhism Edu


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල / බුද්ධාගම - ශ්‍රේණිය 6-11
ඉතිහාසය ශ්‍රේණිය 6-11 සහ බුද්ධාගම ශ්‍රේණිය 9, 10 ,11

Neranjali Madhumali (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) University of Kelaniya, Diploma in History - University of Sri Jayawardenapura


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය ශ්‍රේණිය 6-11 සහ බුද්ධාගම ශ්‍රේණිය 9, 10 ,11
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති - නිල්මිණි ජයසිංහ

Kanchana Jayasinghe (ස්ත්‍රී) - Civics, Geography, Health Science, Buddhism, History


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති - නිල්මිණි ජයසිංහ
බුද්ධ ධර්මය පන්ති - ශ්‍රේණිය 9, 10, 11 - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Sumudu Wijisekera (පුරුෂ) - Diploma in English, Diploma in HRM, Diploma in Business Management


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බුද්ධ ධර්මය පන්ති - ශ්‍රේණිය 9, 10, 11 - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ඉතිහාසය සහ බුද්ධාගම පන්ති - ශ්‍රේණිය 7, 8, 9, 10, 11

Wasana Abeysinghe (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) and MA [University of Kelaniya]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ බුද්ධාගම පන්ති - ශ්‍රේණිය 7, 8, 9, 10, 11
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය / බුද්ධාගම - ශ්‍රේණිය 6-11

Pasindu Sir (පුරුෂ) - BA (Undergraduate) - University of Sri Jayawardenapura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය / බුද්ධාගම - ශ්‍රේණිය 6-11
ඉංග්‍රීසි භාෂාව නවක සිසුන් සදහා ව්‍යාකරණ සමග මුලසිට සරලව ඉගැන්වේ

Yashodha Lakmini (ස්ත්‍රී) - Master in Social Work [National Institute of Social Development], B.A Business Statistics (Special) [USJP]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ බුද්ධාගම - ශ්‍රේණිය 10/11

Sanath Mahanama (පුරුෂ) - Sinhala medium O/L Buddhism


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ බුද්ධාගම - ශ්‍රේණිය 10/11
සා/පෙළ බුද්ධාගම පන්ති

Pathum Thenabadu (පුරුෂ) - M.A. (University of Kelaniya), B.A. (University of Peradeniya)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ බුද්ධාගම පන්ති
ඔන්ලයින් ටියුෂන් - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - බුද්ධාගම

Kalinga Nisha Sathsarani (ස්ත්‍රී) - An enthusiastic and dedicated teacher with almost nine years of experience in the teaching profession


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බුද්ධ ධර්මය, බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය, සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය උපකාරක පංති

Chamara Jayasinghe (පුරුෂ) - ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය, බෞද්ධ අධ්‍යයනය පශ්චාත් උපාධිය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බුද්ධ ධර්මය - සා/පෙළ 10/11 ශ්‍රේණිය

M. Senadeera (පුරුෂ) - A teacher with over 5 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බුද්ධ ධර්මය - සා/පෙළ 10/11 ශ්‍රේණිය

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa