සංගීත පන්තිය

Mg Sudarshana (පුරුෂ) - Bachelor of education, Dip in music


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Indian Music Academy - නුගේගොඩ

Indian Music Academy - We conduct Examinations in Bhathkande Sangeet Vidyapit Lucknow India and Guide for all Indian Music, Dance and Hindi Language exams.
ස්ථානය: නුගේගොඩ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Indian Music Academy - නුගේගොඩ
පෙරදිග සංගීත පන්ති

Visharada Kamanthi Doolwala (ස්ත්‍රී) - Visharada


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීත පන්ති
ගිටාර්, ඕගන්, පියානෝ, වයලීන් පන්තිය - සියලුම වයස් සහ සියලු මට්ටම් සඳහා

Sangeeth Gunathilaka (පුරුෂ) - Diploma in Multimedia, Diploma in Graphic Design, Bachelor of IT, SLCDL, ICDL, Audio Engineer SLBC


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිටාර්, ඕගන්, පියානෝ, වයලීන් පන්තිය - සියලුම වයස් සහ සියලු මට්ටම් සඳහා
සංගීතය පන්ති - අපරදිග සහ පෙරදිග සංගීතය

Darshani Chandrasena (ස්ත්‍රී) - Royal and Trinity Piano Exams, Cover School Syllabus, Visharad exams, Piano, Organ, Guitar, Violin


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති - අපරදිග සහ පෙරදිග සංගීතය
සංගීත පන්ති - පියානෝව, ගිටාර්, වයලින්, මැන්ඩලින්, පාසල් විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 6-13

ආයතනය: Swara Abhimanee Music Academy - Classes conducted by Visharadha Aruni Bamunugama


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත පන්ති - පියානෝව, ගිටාර්, වයලින්, මැන්ඩලින්, පාසල් විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 6-13
ගිටාර්ය, පියානෝ, ඕගන් පන්ති

Zion Music - Over 10 years experience as a music Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිටාර්ය, පියානෝ, ඕගන් පන්ති
බටහිර සංගීත උපකරණ පුහුණුකරු, ගුරුවරයා, වාදකයා, රචනා කරන්නා

N. Danur Madduma Bandara (පුරුෂ) - 23 years of Government experience & More than 25 yrs of Government and International school teaching experience.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බටහිර සංගීත උපකරණ පුහුණුකරු, ගුරුවරයා, වාදකයා, රචනා කරන්නා
සංගීතය පන්ති (පෙරදිග)

Chavindu Randima (පුරුෂ) - සංගීත විශාරද (පලමු පෙල සාමාර්ත)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති (පෙරදිග)
විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති ළමුන් සඳහා පෙරදිග සංගීතය, ඉංග්‍රීසි කථනය සහ ව්‍යාකරණ උපකාරක පන්ති

Nilmini Dharmarathne (ස්ත්‍රී) - A practicing counselor, Counseling diploma from SIBA campus and basic and higher certificate courses at Niwahana Society


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය 6 ශ්‍රේණියේ සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා

Music Research - කොළඹ සෞන්දර්ය කලා විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධි අපේක්ෂකයෙකු විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය 6 ශ්‍රේණියේ සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා
පෙරදිග සංගීතය

Niwarthana Undugoda (ස්ත්‍රී) - A graduate of the University of Sri Jayewardenepura


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa