ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල ඉංග්‍රීසි ඉතිහාසය ගණිතය විද්‍යාව

ආයතනය: The Study Lobby - Online and Physical classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල ඉංග්‍රීසි ඉතිහාසය ගණිතය විද්‍යාව
ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති - 10 හා 11 ශ්‍රෙණි ළමුන් සඳහා

Shamika Perera (පුරුෂ) - ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය (ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය), ඉතිහාසය ඩිප්ලෝමාව (කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය), පුරාවිද්‍යා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව (පුරාවිද්‍යා අධ්‍යාපන හා පර්යේෂණ ආයතනය)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති - 10 හා 11 ශ්‍රෙණි ළමුන් සඳහා
6 වසරේ සිට උසස් පෙළ දක්වා ඉතිහාසය විෂය

භාතිය අබේරුවන් (පුරුෂ) - රජයේ විශ්ව විද්‍යාලයක උපාධි අපේක්ෂක (අවසන් වසර), වසර 6 කට අධික ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්දක් තිබීම


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6 වසරේ සිට උසස් පෙළ දක්වා ඉතිහාසය විෂය
සා/පෙළ ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රීමාල් දැදිගම

Srimal Dedigama (පුරුෂ) - BA (University of Kelaniya), Diploma in History


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රීමාල් දැදිගම
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

ආයතනය: ED-U-Zone - Physical classes are conducted only in Kandy. Online classes can be done according to your requirement


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය
ඉතිහාසය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 11 - මහනුවර

I Jayaweera (පුරුෂ) - Bachelor of Arts (B.A) special in Peradeniya, Master of Arts (M.A) in Kelaniya, Dip in Edu, Government Qualified School Teacher Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11

Nishu Teacher (ස්ත්‍රී) - Online Sinhala medium classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11
ඉතිහාසය ශ්‍රේණිය 6-11 සහ බුද්ධාගම ශ්‍රේණිය 9, 10 ,11

Neranjali Madhumali (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) University of Kelaniya, Diploma in History - University of Sri Jayawardenapura


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය ශ්‍රේණිය 6-11 සහ බුද්ධාගම ශ්‍රේණිය 9, 10 ,11
ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8

Sinhala medium online History Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8
ශ්‍රේණිය 6-11 ඉතිහාසය, සිංහල, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, භූගෝල විද්‍යාව පන්ති

Indika Matarage (පුරුෂ) - MA, Med, B.A., B.Ed, Diploma in Sinhala (University of Colombo), A teacher of a leading Colombo school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 ඉතිහාසය, සිංහල, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, භූගෝල විද්‍යාව පන්ති
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති - නිල්මිණි ජයසිංහ

Kanchana Jayasinghe (ස්ත්‍රී) - Civics, Geography, Health Science, Buddhism, History


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති - නිල්මිණි ජයසිංහ
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති

Irosha Liyanage (ස්ත්‍රී) - A BAMS degree holder with experience in teaching school children and undergraduates


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති
ඉතිහාසය - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 - මාර්ගගත, භෞතික, කණ්ඩායම් පන්ති

Madhushan Buddhika (පුරුෂ) - BA (OUSL)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 - මාර්ගගත, භෞතික, කණ්ඩායම් පන්ති
ශ්‍රේණිය 6 - 11 ඉතිහාසය

Waruna Thennakoon (පුරුෂ) - B.A. History, Archeology & Heritage Management [Rajarata University]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 - 11 ඉතිහාසය
සා/පෙළ සිංහල සහ ඉතිහාසය පන්ති

Sandaruwan Liyanawaduge (පුරුෂ) - Theory and Revision


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සිංහල සහ ඉතිහාසය පන්ති

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa