උපකාරක පන්ති

Fathima Farwin (ස්ත්‍රී) - ACCA (second stage completed), Teacher trained certified


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති
වසර 1 සිට 5 සිසුන් සඳහා පන්ති

Peshala Thilakshani (ස්ත්‍රී) - Diploma in Primary Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
වසර 1 සිට 5 සිසුන් සඳහා පන්ති
1 සිට 11 ශ්‍රේණිය - සියලුම විෂයයන්

Erandi Jayawardane (ස්ත්‍රී) - BA (OUSL), 14 years experienced graduate teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1 සිට 11 ශ්‍රේණිය - සියලුම විෂයයන්
භෞතික / මාර්ගගත පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය

Tharanganie Ranatunge (ස්ත්‍රී) - MA, BA, Diploma in Preschool Education, TKT Cambridge


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික / මාර්ගගත පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය
1 ශ්‍රේණියේ සිට 11 දක්වා ගණිතය සහ ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා සියලුම විෂයයන්

Bhagya Fernando (ස්ත්‍රී) - IT Computing - 2nd Year, 3 years of teaching experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1 ශ්‍රේණියේ සිට 11 දක්වා ගණිතය සහ ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා සියලුම විෂයයන්
ඉංග්‍රීසි /දෙමළ / ගණිතය සහ සිංහල පන්ති - පිළියන්දල

Yasitha Nuwan Medagama (පුරුෂ) - Classes conducted by Trained school teachers, British qualified English teachers.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කැස්බෑව, කොළඹ, ගෝනපොල, පිළියන්දල


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි /දෙමළ / ගණිතය සහ සිංහල පන්ති - පිළියන්දල
විද්‍යාව සහ ගිණුම්කරණය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 11

Lakmi Udeshika (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Management (Hon) in Supply Chain Management - Undergraduate, CIMA Part qualified, Diploma in Information Technology


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව සහ ගිණුම්කරණය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 11
ඔන්ලයින් පන්ති ශ්‍රේණි 3 සහ 4 සඳහා

Classes are conducted by a graduate teacher of a leading school.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
AMI Montessori / Preschool / එලකියුෂන් පන්ති / Day Care / උපකාරක පන්ති

Be a part of  AOG Kids Campus, Where the emphasis is on academic preparation & Strong Character Building In A Nurturing Environment.
ස්ථානය: වැල්ලම්පිටිය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
AMI Montessori / Preschool / එලකියුෂන් පන්ති / Day Care / උපකාරක පන්ති
ප්‍රාථමික සහ මුල් වසරවල සිසුන් සඳහා පන්ති

Binuri Opatha (ස්ත්‍රී) - A qualified teacher currently teaching in British school Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙර පාසැල් සිට 4 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

Dulmini (ස්ත්‍රී) - Associate to Bachelor’s Degree, Education, Early Education [Midtown University], Diploma in Early Childhood & Primary Education [OUSL]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 9

Zaynab (ස්ත්‍රී) - ACCA (reading)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 9
ප්‍රාථමික පන්ති - දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර

Irosha Gunarathne (ස්ත්‍රී) - Primary teaching diploma


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගෙදර වැඩ සහාය සහ පුහුණු පන්ති

Liza (ස්ත්‍රී) - Well experienced in teaching for more than 10 years.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa