ඔන්ලයින් පන්ති ශ්‍රේණිය 1-11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ දෙමළ මාධ්‍යයෙන්

Vasundera Muhunthan (ස්ත්‍රී) - A/L completed and going to start degree


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa