චීන භාෂාව - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

Ilmi Hameersha (ස්ත්‍රී) - BA (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages), Undergraduate - Gannan Normal University, China


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති
චීන භාෂාව - HSK exams, සා/පෙළ සහ උ/පෙ

ආයතනය: Meili Chinese Academy - Classes for HSK Exams, Advanced Level Exam, Ordinary Level Exam


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව - HSK exams, සා/පෙළ සහ උ/පෙ
Focus Academy International - කඳාන

ආයතනය: Focus Academy International - We enable children and adults to build confidence in their skills


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Focus Academy International - කඳාන
චීන භාෂාව ඔන්ලයින්

Hansi Pathirathne (ස්ත්‍රී) - Diploma in Chinese Language Chongqing Normal University China, BA (Hons) Tourism And Chinese Language University Of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව ඔන්ලයින්
චීන භාෂාව - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9 සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Madhuka Jayathilaka (පුරුෂ) - BA in Business and Academic Chinese (Hons) degree - University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9 සා/පෙළ සහ උ/පෙ
චීන භාෂාවෙ අලංකාරය අත්විඳින්න

Amanda (ස්ත්‍රී) - Completed the HSK exams (HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4), Currently reading for HSK 5, Completed UFP in Beijing [Jiaotong University, China].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාවෙ අලංකාරය අත්විඳින්න
OASCO Language Institute - කොච්චිකඩේ

OASCO Language Institute - A language institute and one of the student consulter firms to send students to Japan.
ස්ථානය: කොච්චිකඩේ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
OASCO Language Institute - කොච්චිකඩේ
භාෂා පන්ති

ආයතනය: Global Institute of Languages - We teach all Languages for all level of students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භාෂා පන්ති
Whyteleafe රංග කලා ඇකඩමිය

ආයතනය: Whyteleafe Performing Arts Academy was started with the intent of using speech, drama, dancing, singing and other aspects


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Whyteleafe රංග කලා ඇකඩමිය
ICBN Campus - නුගේගොඩ

ICBN Campus - Offers globally competitive, Foundation and Certificate level programs, Diplomas, Higher Diplomas, Pre-University foundation programs and professional programs


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ICBN Campus - නුගේගොඩ
ළමුන් සහ පාසල් සිසුන් සඳහා චීන භාෂාව

Indika Kandanearachchi (පුරුෂ) - Undergraduate at Beijing Foreign Studies University


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ළමුන් සහ පාසල් සිසුන් සඳහා චීන භාෂාව
ඔන්ලයින් / පෞද්ගලික / කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති - ගණිතය, චීන භාෂාව

Rangana B Pahathkumbure (ස්ත්‍රී) - An Engineer with a masters degree from Australia


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂා මාර්ගගත පන්ති

Maheshi Weerakoon (ස්ත්‍රී) - චීන භාෂාව පිළිබඳ විශේෂවේදී උපාධියක් සහිත රජයේ පාසලක ගුරුවරියක්


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂා මාර්ගගත පන්ති
චීන භාෂාව සහ දෙමළ භාෂාව පන්ති

Danuji Perera (ස්ත්‍රී) - Diploma in Chinese Jayweardhanepura University, HSK Level - 4 Qualified, HSKK Intermediate Level Qualified


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව සහ දෙමළ භාෂාව පන්ති

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa