තොරතුරු තාක්ෂණ ඩිප්ලෝමාව සහ ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමාව

E-master Learning Academy - වසර 5ක් මුළුල්ලේ ලංකාව පුරා සිසුන්ගේ විශ්වාසය දිනු E-Master Learning Academy මගින් මෙහෙයවන තොරතුරු තාක්ශන හා ඉංග්‍රීසි ද්විත්ව ඩිප්ලොමාව


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු තාක්ෂණ ඩිප්ලෝමාව සහ ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමාව
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය (UCSC)

ආයතනය: UCSC - The major goal of the UCSC is to prepare students for careers in Information and Communication Technology as Software Developers, Systems Analysts etc


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය (UCSC)
SoftJava Academy - ඔන්ලයින් පන්ති

Course conducted by Lecturer H.D.D.N. Handuwala - Undergraduate, BSc (Hons) Software Engineering - Birmingham City University of UK, Diploma in IT


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
SoftJava Academy - ඔන්ලයින් පන්ති
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) උ/පෙ සහ ශ්‍රේණිය 9, 10, 11 - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Sanjaya Siriwardane (පුරුෂ) - ICT Teacher of a reputed International School


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) උ/පෙ සහ ශ්‍රේණිය 9, 10, 11 - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
සා/පෙළ ICT සහ උ/පෙ ICT

Saminda S Jayaratne (පුරුෂ) - BIT, SCJP


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ ICT සහ උ/පෙ ICT
Ezone Business Institute - ඉංගිරිය

Ezone Business Institute - ශ්‍රී ලංකා රජයේ ලියාපදිංචිත අධ්‍යාපන ආයතනයකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Ezone Business Institute - ඉංගිරිය
ආරම්භකයින් සඳහා පයිතන්

Malavan Satkunarajah (පුරුෂ) - BSc in Information Technology Working in Data Science in Analytics at MAS Holdings


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති උ/පෙ සිසුන් සඳහා

Dr. P. Ariyaratne (පුරුෂ) - A Senior Lecturer in a government university and a visiting lecturer in several leading private universities


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ, උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Ajith (පුරුෂ‍) - Over 22 years experience, Worked at IDM, Singapore Informatics ,SRM University,PIBT as a Tutor / Lecturer / Manager


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය පන්ති සහ පාඨමාලා

Deepal Nanayakkara (පුරුෂ) - වසර 20 වැඩි අත්දැකීම් සහිත ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකරණයේ තොරතුරු තාක්‍ෂණ උපදේශක වරයෙකි.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කළුතර, කොළඹ, මතුගම


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ Programming පන්ති

A Ganeshananthan (පුරුෂ) - MBA(IT), MBCS, MACS, PCP. [Experiences as Analyst  Programmer, IT Manager, Lecturer]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ Programming පන්ති
Python Programming පන්ති උ/පෙ සඳහා

ආයතනය: tekstart - Our mission is to provide quality education that embraces the unique characteristics of each and every student


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Python Programming පන්ති උ/පෙ සඳහා
Providing Programming Tutorials - HTML / Python / CSS

ආයතනය: Ultimate Programming - Certified Programming Teaching Program


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Computer Programming - Python, Java, C/C++, Web Development

ආයතනය: SITEC - A reputed government registered Computer Training School which was established in 2017


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Computer Programming - Python, Java, C/C++, Web Development
Niwasata pemina ho online sinhala saha English medium walin A/L ICT saha O/L science, maths Uganwami

Ananda Perera (පුරුෂ) - Rajaye wisramalath guruwarayeki. Awurudu 40 ka palapurudda etha


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Niwasata pemina ho online sinhala saha English medium walin A/L ICT saha O/L science, maths Uganwami

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa