කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය (UCSC)

ආයතනය: UCSC - The major goal of the UCSC is to prepare students for careers in Information and Communication Technology as Software Developers, Systems Analysts etc


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය (UCSC)
සිසුන්, ළමුන් සහ කාර්යාල සේවකයින් සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ

Hiruna Kaushika (පුරුෂ) - BSc (Hons) Business Information Technology [University of Greenwich], HND in Computing & System Development (QCF) with Merit


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිසුන්, ළමුන් සහ කාර්යාල සේවකයින් සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ
ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය සාර්ථකව සිදු කිරීම සඳහා මග පෙන්වීමේ දින 3 ක වැඩසටහන (වැඩිහිටි / පාසැල් සිසුන්)

Gayana Piyasena (ස්ත්‍රී) - විද්‍යාපති - පරිගණක විද්‍යා, පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා, විද්‍යාවේදී උපාධි, ජාතික වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශණ ඩිප්ලෝමා, පරිගණක ධාවන බලපත්‍රය, පරිගණක පාඩම් සටහන් සැකසීෙම් බලපත්


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය සාර්ථකව සිදු කිරීම සඳහා මග පෙන්වීමේ දින 3 ක වැඩසටහන (වැඩිහිටි / පාසැල් සිසුන්)
නෙට්වර්කින්

ආයතනය: WinSYS Networks - Classes conducted by a tutor with over 19 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නෙට්වර්කින්
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ, ජපන් භාෂා විෂය

Dumage Multimedia Training Institute - Started in 2005, the institute conducts IT courses.
ස්ථාන: Borelesgamuwa, ශ්‍රී ලංකාව


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ Programming පන්ති

A Ganeshananthan (පුරුෂ) - MBA(IT), MBCS, MACS, PCP. [Experiences as Analyst  Programmer, IT Manager, Lecturer]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ Programming පන්ති
Network / Security / C++ / Java / Python / PHP for Uni Subjects, IT Assignments, ICT උ/පෙ සා/පෙළ

D. Wijenayaka (පුරුෂ) - A visiting lecturer, Over 5 years of experience in teaching / lecturing IT / Computer Science subjects.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති (ශ්‍රේණිය 6 - උ/පෙ)

Janz Clinston (පුරුෂ) - Successfully completed the HND in Software Development and following BSc. Computer Science (Software Engineering)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති (ශ්‍රේණිය 6 - උ/පෙ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa